Concept

โครงการนี้เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง 20 ชั้น สร้างบนพื้นที่ประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ


โครงการนี้เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง 20 ชั้น สร้างบนพื้นที่ประวัติ ศาสตร์ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯเพื่อตอบสนองการออกแบบที่มีข้อจำกัด สูง การเริ่ม ต้นการออกแบบจึงเน้นไปที่ความพยายามสะท้อนให้เห็นถึง ประสิทธิภาพและเทคนิคในการออกแบบและวางผังส่วนพักอาศัย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละยูนิต ส่งเสริมให้ภาพรวมของโครงการ มีความน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้โครงการนี้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมการอ้างอิงถึงเรื่อง ราว ในอดีตของที่ตั้ง จึงถูกนำมาประยุกต์ในการออกแบบเช่นการใช้ช่อง แสง วงกลมที่มีอยู่ในบางยูนิต ซึ่งเกิดจากการหยิบยืมรูปแบบของหน้าต่าง วงพระจันทร์แบบดั้งเดิม มาสร้างเอกลักษณ์แก่ตัวอาคาร อีกทั้งยังทำให้ เห็นวิว ทิวทัศน์อันหลากหลายรอบโครงการซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำ

อาคารประกอบไปด้วยห้องพักหลายรูปแบบ การวางผังอาคารก็เป็นเพียง แค่การสะท้อนความเป็นตัวตนอย่างตรงไปตรงมาในรูปแบบซึ่งไม่สมมาตร ไม่ใช่การบีบบังคับให้เกิดอาคารที่มีรูปทรงน่าสนใจแต่ใช้งานไม่ได้

* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพบางส่วนเป็นภาพและบรรยากาศจริง และบางส่วนเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง